យើងបានផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរាប់រយរាប់ពាន់ប្រភេទសម្រាប់អតិថិជនជាង 100 នាក់។នេះគឺជាករណីធម្មតាមួយចំនួនសម្រាប់ឯកសារយោងរបស់អ្នក។