Gözleg hyzmatyny üpjün ediji,

üpjünçilik zynjyryhünärmen,ygtybarly

üçin hyzmatdaşseniňglobal

Biznes

 

 

Kompaniýanyň tertibi

2003-nji ýylda döredilen ChinaSourcing E & T Co., Ltd. hemişe mehaniki önümleriň global gözlegine bagyşlanýar.Biziň wezipämiz, bir bitewi gözleg hyzmatlaryny bermek we müşderiler üçin goşmaça baha döretmek we ýeňiş gazanmak üçin daşary ýurtly müşderiler bilen hytaý üpjün edijileriniň arasynda strategiki gözleg platformasyny döretmek.

hakda

Işgärler
MSA3
Müşderiniň sapary

Dürli ýurtlardan 100-den gowrak müşderini ýüzlerçe müň önümler, şol sanda komponentler we bölekler, gurnamalar, doly maşynlar, akylly logistika ulgamlary we ş.m. bilen üpjün etdik.Müşderilerimiziň köpüsi bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

Boş

ChinaSourcing Alliance your Gözleg islegleriňize iň çalt jogap

2005-nji ýylda 40-dan gowrak önümçilik kärhanasyny ýygnap, ChinaSourcing Alliance guradyk.Bileleşigiň döredilmegi hyzmatlarymyzyň hilini hasam ýokarlandyrdy.2021-nji ýylda “ChinaSourcing Alliance” -yň ýyllyk önümçiligi 25 milliard RMB-a ýetdi.

logo
第十 届年会 留影

“ChinaSourcing Alliance” -yň her bir agzasy berk barlagdan soň saýlandy we Hytaýyň maşyn önümçiliginiň iň ýokary derejesini görkezýär.Thehli agzalar CE şahadatnamasyny aldylar.Membershli agzalary birleşdirip, müşderileriň gözleg haýyşyna elmydama iň çalt jogap berip bileris we Umumy çözgüt berip bileris.

Boş

Global gözleg hyzmaty: Elmydama iň amatly çözgüt

 

Biz siziň üçin ökde hünärli üpjün edijileri saýlaýarys we ähli önümçilik we söwda prosesinde size ýol görkezýäris.Çylşyrymly taslamalar üçin talaplaryňyz barada jikme-jiklikleri taýýarlamak, prosesi dizaýn etmek we önümçiligi dolandyrmak üçin öndürijiler bilen bilelikde işleýäris.

Hil kepilligini, çykdajylary tygşytlamagy, wagtynda eltip bermegi we üznüksiz gowulaşmagy kepillendirýäris.

önümçilik prosesini ara alyp maslahatlaşmak
gazma görnüşi

 

 

Aç-açan we täsirli iki taraplaýyn ýapyk aýlaw

Boş

Güýçlerimiz

Hytaý we daşary ýurt bazarlary we pudaklary barada giňişleýin bilim

Kooperatiw önümleriniň köp mukdary

Müşderilere strategiki karar bermäge kömek edýän takyk we wagtynda maglumat

Hil gözegçiligi, çykdajylary hasaplamak, halkara söwda we logistika boýunça hünärmen toparlar

Boş

Hytaý häzirki wagtda durnukly we açyk syýasat, doly we ösen senagat zynjyrlary we tertipli bazarlar bilen dünýäde ikinji orunda durýar.Bu artykmaçlyklary zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak we maksadyňyza ýetmek üçin güýçlerimiz bilen birleşdirýäris.