Senagat habarlary

 • Hytaýyň awtoulag senagatynyň ösüş ýagdaýy we geljegi barada hasabat (2022-2028)

  Hytaýyň awtoulag senagatynyň ösüş ýagdaýy we geljegi barada hasabat (2022-2028)

  2020-2026-njy ýyllarda Hytaýyň gaýtadan işleýän senagatynyň ösüş perspektiwasy ullakan bazar tarapyndan dolandyrylýan we syýasatlar bilen goldanýan Hytaý, tunnel tehnikasy üçin dünýädäki iň uly işleýiş we önümçilik bazasyna öwrüldi, içerki tunel enjamlary hem ...
  Koprak oka
 • Maşyn senagatynyň kesgitlemesi

  Maşyn senagatynyň kesgitlemesi

  Enjamlar, enjamlaryň we guramanyň umumy adyna degişlidir.Maşyn, işi aňsatlaşdyrýan ýa-da az iş tygşytlaýan gural ýa-da enjamdyr.Çeňňek, süpürgi we jüpdek ýaly zatlaryň hemmesini maşyn diýip atlandyryp bolar.Olar ýönekeý maşynlar.Çylşyrymly enjamlar iki ýa-da has köp görnüşden durýar ...
  Koprak oka
 • Metal möhürleme bölekleriniň dizaýny ýörelgelere eýerýär

  Metal möhürleme bölekleriniň dizaýny ýörelgelere eýerýär

  Enjam möhürleme senagaty, dürli pudaklary öz içine alýan we önümçilik pudagynyň çuňlugyna degişlidir.Daşary ýurtda apparat möhürleme materiallary emele getirýär we biziň ýurdumyzda şeýle at bar.Apparat möhürleme bölekleriniň önümçilik prosesinde, t ...
  Koprak oka
 • Galybyň möhürleme prosesi

  Galybyň möhürleme prosesi

  Sowuk möhürleme ölü prosesi, esasan metal materiallar üçin, basyş materiallary we beýleki basyş enjamlary arkaly önümiň bölekleriniň hakyky talaplaryny kanagatlandyrmak üçin material deformasiýasyny ýa-da bölünmegini mejbur etmek üçin metal gaýtadan işlemegiň bir görnüşidir. : möhür basmak ...
  Koprak oka
 • Metal metal emele getiriş tehnologiýasy

  Metal metal emele getiriş tehnologiýasy

  Möhürleme diýilýän zat amp Möhürleme, plastmassa deformasiýasyny ýa-da aýralygyny öndürmek üçin plastinkada, zolakda, turbada we profilde daşarky güýç sarp etmek we iş böleginiň gerekli görnüşini we ululygyny (möhürleme bölekleri) almak üçin metbugata we ölüme daýanýan gaýtadan işleýiş usulydyr. ).Marka we galplyk b ...
  Koprak oka
 • Kasting prosesine düşünmek

  Kasting prosesine düşünmek

  1. Döküm kesgitlemesi Döküm bölekleri diýlip atlandyrylýan guýma bölekleri, üwenden soň sowadylandan soň, metal emele getirýän zatlar üçin gowy suwuk metal eritmek, guýmak, sanjym etmek, dem almak ýa-da başga guýma usuly üçin guýma usullaryny ulanmakdyr. we beýleki yzarlaýyş amallary ...
  Koprak oka
 • CNC takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň aýratynlyklary

  CNC takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň aýratynlyklary

  CNC takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň aýratynlyklary 1. Ilki bilen, CNC takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň önümçilik netijeliligi has ýokary.CNC böleklerini gaýtadan işlemek bir wagtyň özünde birnäçe ýüzleri gaýtadan işläp biler.2, CNC takyk önümleri gaýtadan işlemekde takyk bölekleri gaýtadan işläp bolmajak ro ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň maşyn senagaty “global gidýän” kampaniýasyny güýçlendirýär

  Hytaýyň maşyn senagaty “global gidýän” kampaniýasyny güýçlendirýär

  Hytaý Maşyn senagaty federasiýasynyň prezidenti Su Niansha anna güni 2012-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli Hytaý maşyn senagatynyň import we eksport söwda geriminiň ýokarlanýandygyny, import we eksport söwdasynyň umumy mukdarynyň 2012-nji ýylda 647,22 milliard ABŞ dollaryndan 1038.658-e çenli ýokarlandygyny mälim etdi. milliard ...
  Koprak oka
 • Sterlingiň ýabany gezelenji

  Sterlingiň ýabany gezelenji

  Wakalaryň birleşmegi walýutanyň pese gaçmagyny bes edýär.Recentlyakynda, Angliýanyň hökümeti tarapyndan 45 milliard ýewro tölenmedik salgyt azaldylmagy yglan edilenden soň, funt 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan bäri dollara garşy görülmedik derejä düşdi.Bir gezek sterling 35 ýyllyk 1.03-den pes boldy ...
  Koprak oka
 • Çökgünlik töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy

  Çökgünlik töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy

  Merkezi bankyň hümmetiniň ýokarlanmagy çökgünlige, işsizlige we bergileriň üzülmegine sebäp bolup biler.Käbirleri munuň diňe inflýasiýany basyp ýatyrmagyň bahasydygyny aýdýarlar.Dünýä ykdysadyýeti geçen tomus pandemiýa sebäpli ýüze çykan çökgünligiň iň erbet ýagdaýyndan ýüze çykan ýaly bolup, inflýasiýanyň alamatlary peýda bolup başlady.Februada ...
  Koprak oka
 • Dileg, sat ýa-da karz al

  Dileg, sat ýa-da karz al

  Karz çökgünliginiň ilkinji öwrümleri, azyk zynjyrynyň aşaky ujundaky kompaniýalara degýär.Sykyş güýçlenmänkä sygyr etini ösdüriň.Aňsat, arzan maliýeleşdirmegiň günleri gutardy.Göterim derejesiniň ýokarlanmagynyň ajaýyp tupany, has giň karz ykdysady çökgünlik we merkezi bank mukdary ...
  Koprak oka
 • SIBOS-da düşünje gözlemek: 1-nji gün

  SIBOS-da düşünje gözlemek: 1-nji gün

  Sibos gatnaşyjylary kadalaşdyryjy päsgelçilikleri, başarnyklaryň boşlugyny, köne iş usullaryny, miras tehnologiýalaryny we esasy ulgamlary, sanly maglumatlary özgertmek üçin batyrgaý meýilnamalara päsgelçilik hökmünde müşderi maglumatlaryny çykarmakda we derňemekde kynçylyklary görkezdiler.Sibosda gaýdyp gelen ilkinji günümde, rahatlyk ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5