Senagat habarlary

 • Titan 1-nji bölüm: Titan tapylmagy we senagatyň ösüşi

  Titan 1-nji bölüm: Titan tapylmagy we senagatyň ösüşi

  Titan, Ti himiki nyşany, 22 belgili atom, döwürleýin tablisadaky IVB toparyna degişli metal elementdir.Titanyň ereýän nokady 1660 is, gaýnadýan nokady 3287 and, dykyzlygy 4,54g / sm³.Titan ýeňil agram, ýokary s ... bilen häsiýetlendirilen çal geçiş metaldyr.
  Koprak oka
 • Maýa üçin täze ýollar (2)

  Maýa üçin täze ýollar (2)

  Hususy karz gaznalary, aktiwlere esaslanýan maliýeleşdirijiler we maşgala ofisleri adaty bank karz berijileriniň galdyran boşluklaryny doldurýarlar.Pol Weiss Rifkind Wharton & Garrison hukuk firmasynda ýörite ýagdaýlar toparyna ýolbaşçylyk edýän Sung Pak her dürli maýa üpjün edijilere maslahat berýär.Adatça çeýe mandatlary bar ...
  Koprak oka
 • Maýa üçin täze ýollar (1)

  Maýa üçin täze ýollar (1)

  Hususy karz gaznalary, aktiwlere esaslanýan maliýeleşdirijiler we maşgala ofisleri adaty bank karz berijileriniň galdyran boşluklaryny doldurýarlar.Geçen tomus hususy paýdarlar jemgyýeti “Acharya Capital Partners” satyn almak üçin maliýeleşdirmä mätäçdi.Ilki bilen esaslandyryjy we dolandyryjy hyzmatdaş Deýwid Açarya adaty ugra gitdi we ýakynlaşdy ...
  Koprak oka
 • Maşyn senagatynyň häzirki ýagdaýy we geljekki ösüş tendensiýasy

  Maşyn senagatynyň häzirki ýagdaýy we geljekki ösüş tendensiýasy

  Mehaniki gaýtadan işlemek, iş böleginiň umumy göwrümini gowulandyrmak ýa-da öndürijiligini üýtgetmek üçin bölekleri we bölekleri gaýtadan işlemekdir.Köp adamlar mehaniki gaýtadan işleýän pudagyň ösüşine has köp üns berýärler.Şonuň üçin bu meseläni göz öňünde tutup, Siaobian egrini analiz eder ...
  Koprak oka
 • Agrobiznes: Öň görlüp-eşidilmedik kynçylyklara duşmak

  Agrobiznes: Öň görlüp-eşidilmedik kynçylyklara duşmak

  Gynançly wakalara garamazdan, global agrobiznes durnukly bolup galýar, bu gowy, sebäbi bütin dünýä azyk gerek.Bu ýyl dünýä oba hojalygy bazaryna ajaýyp tupan ýa-da käbir ýerlerde ajaýyp guraklyk boldy.Ukrainadaky söweş;pandemiýadan soňky global üpjünçiligiň kesilmegi;guraklygy hasaba al ...
  Koprak oka
 • Täze katalog, hökümet satyn alyşlary üçin uly bazar döretmäge kömek etdi

  Täze katalog, hökümet satyn alyşlary üçin uly bazar döretmäge kömek etdi

  Uly, bitewi milli bazary gurmak, täze ösüş nusgasyny gurmak üçin mahsus talap, halkara bäsdeşlik ukybyny gazanmak üçin möhüm esas, bazar ykdysadyýetini güýçlendirmek üçin açar we Hytaýy döwrebaplaşdyrmagyň möhüm bölegi.Milletiň möhüm bölegi hökmünde ...
  Koprak oka
 • Epidemiýanyň täsiri

  Epidemiýanyň täsiri

  Epidemiýa Hytaýyň dürli pudaklaryna dürli kynçylyklar we mümkinçilikler getirdi we bu üýtgeşmeler geljekdäki ösüş tendensiýasyna we pudagyň bäsdeşlik görnüşine uly täsir edip biler.Önümçilik senagaty Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek ...
  Koprak oka
 • Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (4)

  Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (4)

  Daşary ýurt göni maýa goýujylaryna ägirt uly mümkinçilikler garaşýar, ýöne geosyýasy meseleler, Hytaýyň karz amallary we adam hukuklarynyň bozulmagy bu mümkinçiligi çäklendirip biler.Adhikari: "Daşary ýurt maýadarlary bazaryň göwrümi, açyklygy, syýasatyň takyklygy we öňünden aýdyp boljaklygy bilen gyzyklanýar".Bir faktor oýlap tapdy ...
  Koprak oka
 • Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (3)

  Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (3)

  Daşary ýurt göni maýa goýujylaryna ägirt uly mümkinçilikler garaşýar, ýöne geosyýasy meseleler, Hytaýyň karz amallary we adam hukuklarynyň bozulmagy bu mümkinçiligi çäklendirip biler.Russiýanyň Ukrainadaky söweşi haryt bazarlaryna uly zarba urdy, birnäçe harytlaryň önümçiligini we söwdasyny bozdy ...
  Koprak oka
 • Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (2)

  Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (2)

  Daşary ýurt göni maýa goýujylaryna ägirt uly mümkinçilikler garaşýar, ýöne geosyýasy meseleler, Hytaýyň karz amallary we adam hukuklarynyň bozulmagy bu mümkinçiligi çäklendirip biler.Ratnakar Adhik: "Amatly gurşaw döretmek we işjeň wagyz etmek GDIMG-lary çekmekde netije berýär" -diýdi.
  Koprak oka
 • Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (1)

  Afrikanyň GDIMG yzyna gaýtarylmagy (1)

  Daşary ýurt göni maýa goýujylaryna ägirt uly mümkinçilikler garaşýar, ýöne geosyýasy meseleler, Hytaýyň karz amallary we adam hukuklarynyň bozulmagy bu mümkinçiligi çäklendirip biler.2021-nji ýylda Afrika göni daşary ýurt maýa goýumlarynda (GDIMG) görlüp-eşidilmedik derejede ýokarlandy.Un-dan soňky habara görä ...
  Koprak oka
 • Tehniki gözegçilik we möhür basmak we metal öndürmek senagaty hakda pikir etmek

  Tehniki gözegçilik we möhür basmak we metal öndürmek senagaty hakda pikir etmek

  Servo tehnologiýasy kem-kemden meşhurlanýar Awtoulag önümleriniň barha güýçlenýän bäsdeşligi bilen, möhürleme önümleriniň peýda bolmagy has çylşyrymly, möhürleme gaýtadan işleýiş tehnologiýasynyň diwersifikasiýasy, çylşyrymly galyndy gurluşy, ýeňil we köp görnüşli materiallar;Samda ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6