Alty okly egirme robot


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Agramy

kg

5500

Ölçegi (L * W * H)

mm

6000 * 6500 * 2500

Kuwwat

w

15000

Tizligi ýokarlandyrmak

m / min

28.9

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

1.Ok ykjam robot gurluşy we ýokary hereket hereketi, aýak yzyny ep-esli azaldýar.
2. Programmirleme tertibini ulanyp, amal ýönekeý we öwrenmek aňsat.Awtomatiki usulda ýygnamak we egilmek aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.
3. Takyk ýerleşiş we gowy gaýtalanma, egilmek prosesinde takyk traýektoriýany üpjün edýär.

P10-2

Üpjün edijiniň tertibi

HENGA awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy, CNC list metal enjamlaryny gözlemek, öndürmek we satmak, dürli görnüşli elektrik şkaflaryny we enjamlaryny öndürmek we gaýtadan işlemek boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalardan soň, kompaniýa HR seriýaly egirme roboty, HRL seriýaly lazer ýükleýji robot, HRP seriýaly ýükleýji robot, HRS seriýaly gyrkyjy robot, akylly çeýe metal işleýiş liniýasy, HB seriýasy CNC egilmegini ýapdy we öndürdi. maşyn, HS seriýasy CNC gyrkymlaryny we beýleki enjamlary ýapdy.

图片8

HENGA zawody

图片9

Senagat sergisinde HENGA

图片10
图片11

Kärhananyň hormaty we şahadatnamasy

Gözleg hyzmaty

2019-njy ýylda HENGA we ChinaSourcing strategiki hyzmatdaşlyga başlady.Indi HENGA-nyň eksport işi üçin aýratyn agent.
HENGA-nyň önümlerini satyn almak isleýän müşderiler üçin bir nokatly gözleg hyzmatyny hödürleýäris:
1. Hyzmatdaşlyk üçin çarçuwany guruň
2. Tehniki talaplar we resminamalar üçin terjime işi (CPC derňewini goşmak bilen)
3. Üç taraplaýyn ýygnaklary, işewür gepleşikleri we okuw saparlaryny guramak.
4. HENGA önümçiligi gaýtadan işlemegiň meýilnamasyna kömek ediň
5. Takyk çykdajylary hasaplamak
6. Hil gözegçiligi
7. Önüm eksport we logistika hyzmaty

图片12

Üç taraplaýyn duşuşyklar

图片13
图片14

Okuw sapary

图片15

Hil barlagy

图片16

Gümrük taýdan resmileşdirmek we logistika hünärmenleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň